Обновљена Чесма Мехмед паше Соколића и Дамад Aли пашино турбе

Током 2017. године, обновљена су два споменика на Београдској тврђави – чесме Мехмед-паше Соколовића и Дамад Али-пашиног турбета.


Пројекат реконструкције, рестаурације и презентације чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави

Подаци о времену подизања и ктитору објекта потичу из историјских извора. Евлија Челебија наводи да је чесма подигнута 1576/77. године, за живота познатог државника Туског царства, Великог везира Мехмед паше Соколовића. Прецизна позиција чесме се појављује у картографским изворима тек у XVIII веку. Најранији приказ потиче са плана из Националне библиотеке у Паризу, с почетка XVIII века.
Чесма Мехмед паше Соколовића, која се налази на Горњем граду Београдске тврђаве, редак је пример објeкта који је пролазећи кроз различите промене задржао изворну функцију. Делећи судбину утврђења и пратећи његове трансформације, условљене потребама одбране, ова чесма је до данашњег времена доспела у измењеној архитектонској форми. Чесма Мехмед паше Соколовића је изграђена масивним конструктивним системом пуних носивих камених блокова. Изграђена је од камена кречњака. Одлуке о интервенцијама на чесми донете су на основу истраживања, архитектонске анализе и постојећег стања.

Радови на реконструкцији, рестаурацији и презентацији чесме Мехмед паше Соколовића на Београдској тврђави обухватају откопавање потпуно затрпане северозападне фасаде, делимично откопавање североисточне фасаде, њихову рестаурацију и презентацију. Пројектом је предвиђено враћање аутентичног изгледа чесме које подразумева реконструкцију крова, као и рестаурацију свих фасада. Постојећи аустријски водоводни канал који се налази уз североисточну фасаду биће очишћен и рестауриран. Како би се омогућио приступ северозападној фасади чесме, простор око чесме ће се денивелисати, и до новог платоа испред северозападне фасаде биће омогућен приступ косом рампом паралелном са североисточном фасадом док ће други пролаз бити омогућен кроз пролаз на зиду између Дефтердарове капије и чесме. Рестаураторски радови ће се изводити тако да пруже максимално очување аутентичних материјала и форме чесме Мехмед паше Соколовића, док ће све нове интервенције бити урађене у савременим материјалима како би се направила јасна дистинкција између аутентичних и нових структура. Сама чесма и простор око чесме биће додатно декоративно и функционално осветљени.

Форма крова изведена је на основу упоредног истраживања објеката првенствено чесама из тог периода. Одлучено је да се изради четвороводни кров од фино тесаног камена.

Корита на југоисточној и југозападној фасади чесме као и плоче на којима се налазе луле ће бити поново израђене у аутентичној форми и са аутентичним материјалима на основу изгледа постојећег корита на северозападној фасади.

Као резултат сондажних ископавања које је извршено од стране Завода за заштиту споменика културе града Београда 2015. године, откривена је североисточна фасада чесме на којој је пронађен аутентични улаз у резервоар који ће као и фасада бити презентован. Аустријски канал, који је касније изграђен уз североисточну фасаду ће остати сачуван у својој постојећој форми. Земља ће се на овом простору уклонити све до коте свода овога канала.

Током радова на реализацији пројекта је откривен део бедема Београдске тврђаве из Римског периода, као и остаци неолитске куће. Због наведених открића извршена је измена извођачког пројекта који је предвидео конзервацију и делимичну презентацију новооткривених историјских слојева.

Уговором о финансирању потписаним између ТИКА, Турске агенције за међународни развој и сарадњу, канцеларија за координацију програма у Београду и Града Београда, за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда, предвиђено је финансирање предвиђених радова у износу од 28.376.990,00 динара. Завршетак предвиђених радова је током новембра 2017. године.

2 – Пројекат реконструкције и рестаурације Турбета Дамад Али паше на Београдској тврђави

На основу анализе архивске грађе из турског периода, као и картографске грађе из XVIII века, може се извршити прецизно датовање објекта. Објекат који се налази на месту данашњег турбета се први пут појављује на плану из 1790. године и означен је као „Гроб паше који је умро 1784. године“. Подаци из турских архива указују да је 1784. године саграђено турбе за Изет Мехмед – пашу. Ово наводи на закључак да је турбе у Горњем граду Београдске тврђаве названо касније „Дамад Али – пашино“ у ствари било првобитно подигнуто као гробно место Изет Мехмед – паше. Накнадно је, средином XIX века ту сахрањен везир Селим – паша.

Окончаним радови на реконструкцији и рестаурацији Турбета Дамад Али паше на Београдској тврђави враћен је аутентични изглед објекта. Радови су обухватили реконструкцију крова, као и рестаурацију свих фасада. Рестаураторски радови су изведени тако да пруже максимално очување аутентичних материјала и форми. Изведено је чишћење свих фасада, рестаурација свих спојница и замена неадекватних ранијих интервенција одговарајућим. Унутар турбета су третирани зидови, свод и под. Извршена су неопходна истраживања малтера, а затим и рестаурација свих зидова и свода. Дрвени под је замењен подом од шестостраних ручно прављених опека. Комплетна столарија је замењена (прозори и врата). Решетке на прозорима су рестауриране а неодговарајуће, додате у некој од ранијих рестаурација, уклоњене.

Током радова на реализаци пројекта откривено је да је део опходне поплочане зоне око споменика био на нижој коти него што је данас, те је у том смислу извршена измена извођачког пројекта са циљем презентације изворне форме турбета, чиме је извршено прилагођавање партерног уређења. Стаза од камена је презентована и око ње је изведена дренажа. Турбе је декоративно осветљено.

Уговором о финансирању потписаним између ТИКА, Турске агенције за међународни развој и сарадњу, канцеларија за координацију програма у Београду и Града Београда, за потребе Завода за заштиту споменика културе града Београда, предвиђено је финансирање предвиђених радова у износу од 6.133.830,00 динара. Завршетак предвиђених радова је 06.10.2017. године.